Công ty cổ phần Hoà Việt

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập trên cơ sở Cổ phần Hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam với vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 107.207.000.000 đồng. Công ty Cổ phần Hòa Việt chính thức hoạt động từ ngày 01/04/2005